+37060606086info@bananarent.ltAtsinaujinome! Aplankykite puslapį DIZAINAI ir pamatykite naujausias e-parduotuves!

Bananarent.lt e-parduotuvių nuomos paslaugų teikimo sutarties sąlygos

Paskutinis atnaujinimas: 2016 m. birželio 15 d.

Dokumente apibrėžiamos paslaugų užsakymo, naudojimo, apmokėjimo ir kitos sąlygos, susijusios su užsakomomis paslaugomis. Pateikdamas užsakymą Klientas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų. Klientui nesutinkant su paslaugų teikimo sutarties sąlygomis, jis praranda teisę naudotis Vykdytojo teikiamomis paslaugomis ir privalo nutraukti užsakymo procesą.Prašome atidžiai perskaityti sutarties sąlygas. Užsakymo metu pažymėdami langelį ties „Sutinku su sutarties sąlygomis“ Jūs pavirtinate, kad susipažinote su Sutarties sąlygomis ir įsipareigojate besąlygiškai jų laikytis. Vykdytojas neatsako už patirtus nuostolius, susijusius su Kliento nesusipažinimu su sutarties sąlygomis, o sąlygų neperskaitymas ir / ar nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės šių sąlygų laikytis.Sutartyje naudojamos sąvokos:

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA – Vykdytojo atliekami veiksmai paslaugų teikimo kokybei ir nepertraukiamumui palaikyti ir užtikrinti, kurių metu peržiūrima, atnaujinama, keičiama, tobulinama programinė ir / ar aparatinė Vykdytojo naudojama įranga.

SĄSKAITA – Vykdytojo Klientui siunčiamas dokumentas, kuriame atsispindi už paslaugas mokama suma, paslaugų teikimo laikotarpis ir kita informacija.

TURINYS – visa informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, duomenis, simbolius, tekstą, kompiuterių programas, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, elektroninių laiškų turinį, dokumentus, sukurtas paskyras, kuri yra patalpinta arba yra prieinama Kliento Elektroninėje parduotuvėje, arba į kurią yra pateikiamos nuorodos iš Kliento Elektroninės parduotuvės. Taip pat – bet kokia informacija, kuri yra gaunama, saugoma, siunčiama, priimama ar perduodama naudojantis paslaugomis.

SVETAINĖS VARDAS – elektroninės parduotuvės pasiekimui naudojamas vardas (domenas), priklausantis Klientui.

1. SUTARTIES DALYKAS.

1.1. Šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis Vykdytojas teikia Klientui jo užsakytas Paslaugas, o Klientas už tai moka Vykdytojui nustatytą kainą.

1.2. Paslaugos užsakymo laikotarpiai ir įkainiai skelbiami viešoje Vykdytojo interneto svetainėje, pasiekiamoje simboliniu pavadinimu www.bananarent.lt.

1.3. Užsisakydamas paslaugą ir ją apmokėjęs pagal Vykdytojo pateiktą Sąskaitą, Klientas įgyja teisę naudotis Vykdytojo disponuojama elektronine parduotuve, jos pasiekimui naudojant Klientui priklausantį Svetainės vardą.

1.4. Šalys sutinka, kad paslaugos principas yra Vykdytojui priklausančios elektroninės parduotuvės nuoma, įskaitant elektroninės parduotuvės failų talpinimą serveryje.

1.5. Paslaugų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo apmokėjimo dienos.

1.6. Kliento užpildoma užsakymo forma ir jam pateikta sąskaita faktūra yra neatsiejamos šios sutarties dalys.

2. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS.

2.1.  Paslaugos teikiamos Klientui pateikus užsakymą Vykdytojo interneto svetainėje ir apmokėjus pasirinktą paslaugų laikotarpį (planą), pagal Vykdytojo elektroniniu paštu pateiktą Sąskaitą.

2.2.  Klientui pateikus užsakymą, Vykdytojas per 1 darbo dieną parengia ir išsiunčia Kliento nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu sąskaitą faktūrą pasirinktam paslaugų planui apmokėti.

2.3.  Paslaugos aktyvuojamos per 1 darbo dieną nuo banko pranešimo apie Kliento atliktą apmokėjimą gavimo dienos.

2.4.  Paslaugos teikiamos tik apmokant jas avansu pagal Vykdytojo pateiktą Sąskaitą.

3. VYKDYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI.

3.1. Vykdytojas įsipareigoja teikti Klientui užsakytas paslaugas už Sąskaitoje nurodytą mokestį.

3.2. Vykdytojas įsipareigoja suteikti elektroninės parduotuvės prisijungimo duomenis, įdiegti laikiną svetainės adresą ir visą informaciją perduoti Klientui. Diena, kai apmokama Sąskaita, laikoma paslaugos naudojimosi pradžios diena, jeigu Sąskaitoje nėra nurodyta kitaip.

3.3. Vykdytojas įsipareigoja pateikti Klientui Sąskaitą paslaugoms apmokėti Kliento nurodytu el. paštu.

3.4. Vykdytojas turi teisę neteikti konsultacijų ir aptarnavimo tais atvejais, kai klientas nesilaiko šioje Sutartyje nustatytų įsipreigojimų.

3.5. Vykdytojas turi teisę  neteikti konsultacijų ir aptarnavimo ir / ar nutraukti paslaugų teikimo sutartį, jeigu Klientas vėluoja apmokėti pateiktas Sąskaitas ilgiau kaip 10 dienų.

3.6. Vykdytojas turi teisę bet kada keisti ir / ar papildyti šios sutarties sąlygas.

3.7. Vykdytojas įsipareigoja pašalinti elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimus per 1-5 darbo dienas nuo sutrikimo užregistravimo dienos, išskyrus atvejus, kai sutrikimai atsiranda dėl Kliento netinkamo naudojimosi elektroninės parduotuvės sistema arba kai sutrikimai yra sąlygoti trečiųjų šalių teikiamų paslaugų sutrikimų.

3.8. Tais atvejais, kai elektroninės parduotuvės veikla sutrinka dėl Kliento netinkamo naudojimosi elektroninės parduotuvės sistema, Vykdytojas turi teisę apmokęstinti tokių sutrikimų šalinimo darbus, prieš tai informavus apie tai Klientą.

3.9. Vykdytojas įsipareigoja atsiradusius serverio sutrikimus pašalinti per 1-5 darbo dienas, o jei gedimo per nurodytą laikotarpį neįmanoma išspręsti, el. parduotuvę perkelti į laikinąjį serverį, kol sutrikimai bus pašalinti.

3.10. Vykdytojas įsipareigoja teikti Klientui konsultacijas ir techninę pagalbą el. paštu darbo dienomis, nuo 09:00 iki 17:00 valandos, išskyrus atvejus, kai Klientas vėluoja apmokėti pateiktą Sąskaitą ar nesilaiko kitų šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

3.11. Vykdytojas turi teisę Kliento išsinuomotoje el. parduotuvėje pateikti tekstinę ar grafinę hiperteksto nuorodą į Vykdytojo interneto svetainę. Klientui pageidaujant, ši nuoroda gali būti pašalinta, tačiau tai gali būti susiję su papildomais mokesčiais.

3.12. Vykdytojas įsipareigoja ne vėliau kaip 5 dienos iki darbų atlikimo pradžios informuoti Klientą apie planuojamus Techninės priežiūros darbus ir jų atlikimo laikotarpį.

3.13. Vykdytojas turi teisę laikinai apriboti visos ar dalies Kliento informacijos esančios Kliento elektroninėje parduotuvėje pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą, jeigu: 3. 13. 1. Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ar nereaguoja į Vykdytojo prašymą ištaisyti esamus Sutarties pažeidimus. Jeigu Klientas neištaiso Vykdytojo žodžiu ar raštu nurodytų Sutarties pažeidimų, Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo Sutartį. Tokiu atveju sumokėtų įmokų pinigai Klientui nėra grąžinami;

3. 13. 1. Tai reikalinga Techninės priežiūros darbų atlikimui;

3. 13. 2. To reikalauja valstybės valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos

Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

3. 13. 3. Tai reikalinga Vykdytojo ar trečiųjų asmenų teisėms ir teisėtams interesams ir / ar reputacijai ginti;

3. 13. 4. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

3. 14. Vykdytojas turi teisę, iš anksto pranešus Klientui, vienašališkai imtis veiksmų atnaujinti ir / ar pakeisti Vykdytojo paslaugoms teikti naudojamą aparatinę ir / ar programinę įrangą, pakeisti bet kokias paslaugų teikimo sąlygas ir / ar techninius parametrus, įskaitant, bet neapsiribojant Vykdytojo serverio buvimo vieta, interneto ryšio tiekėju, Klientui suteikiamais IP adresais, bei šiems ar kitokiems veiksmams atlikti, laikinai sustabdyti ir / ar apriboti paslaugų teikimą;

3. 15. Vykdytojas turi teisę be išankstinio pranešimo pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šia Sutartimi, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šios Sutarties.

3. 16. Vykdytojas turi teisę nutraukti visų ar dalies paslaugų teikimą dėl esminių pasikeitimų Vykdytojo veikloje ar Vykdytojui nustojus teikti visas ar dalį paslaugų. Apie tokius veiksmus Klientas informuojamas ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius.

4. KLIENTO TEISĖS, PAREIGOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI.

4. 1. Klientas įsipareigoja naudotis Vykdytojo paslaugomis ne trumpiau nei mažiausią naudojimosi paslaugomis laikotarpį.

4. 2. Klientas įsipareigoja laiku apmokėti vykdytojo teikiamas paslaugas šioje Sutartyje numatyta tvarka.

4. 3. Naudodamasis Vykdytojo paslaugmis, Klientas įsipareigoja nepažeisti teisės aktų reikalavimų ir vsuotinai pripažintų elgesio ir moralės normų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir interesų. Esant atitinkamiems pažeidimams, Klientas prisiima visus su šiais pažeidimais susijusius įsipareigojimus, įskaitant pažeidimų pašalinimą ir nuostolių atlyginimą.

4. 4. Esant paslaugų tiekimo sutrikimams, Klientas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pranešti Vykdytojui raštu arba el. paštu apie tokius sutrikimus.

4. 5. Klientas įsipareigoja pateikti Vykdytojui tik teisingus ir tikrus duomenis, reikalingus kliento identifikavimui ir kontaktavimui su juo, o tokiai informacijai pasikeitus – pranešti apie tai Vykdytojui ne vėliau kaip per 3 dienas po tokios informacijos pasikeitimo.

4. 6. Klientas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną pašalinti teisės aktų reikalavimus pažeidžiantį turinį ir kitą Turinį, kelianti grėsmę Vykdytojo Serverio veikimui ir saugumui, Vykdytojo reputacijai ar teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui.

4. 7. Klientas turi teisę užsisakyti Vykdytojo siūlomas paslaugas, keisti užsakytą paslaugų planą į kitus Vykdytojo siūlomus planus bei užsisakyti kitas Vykdytojo siūlomas paslaugas už šių paslaugų įkainius.

4. 8. Klientas visiškai atsako už trečiųjų asmenų Vykdytojui pareikštas pretenzijas ir ieškinius dėl Kliento veiksmų, naudojantis Vykdytojo suteikta Elektroninės parduotuvės paslauga arba talpinimo Serveryje paslauga.

4. 9. Klientas įsipareigoja sąvarankiškai ir savo lėšomis periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį darytis elektroninės parduotuvės Turinio kopijas.

4. 10. Klientas įsipareigoja sąvarankiškai, naudodamasis Vykdytojo pateikta informacija, naudotis elektroninės parduotuvėmis funkcijomis, valdyti joje pateikiamą Turinį, o tais atvejais, kai tai nepavyksta, nereikalauti iš Vykdytojo atlikti tokio pobūdžio darbus.

5. KAINOS IR ATSISKAITYMAS.

5. 1. Paslaugų kainos nurodomos Vykdytojo interneto svetainėje www.bananarent.lt.

5. 2. Naujai paskelbtos akcijos ir / ar kainų pasikeitimai negali būti pritaikomi atbuline data, tai yra jau sumokėtų įmokų kainai sumažinti.

5. 3. Užsakydamas paslaugą Klientas patvirtina, kad susipažino su paslaugos teikimo sąlygomis, kainomis ir paslaugų teikimo laikotarpiu.

5. 4. Paslaugų kainos neturi pridedamo PVM mokesčio.

5. 5. Baigiantis Kliento užsakytam paslaugų laikotarpiui ir Klientui pageidaujant nutraukti tolimesnį paslaugų teikimą, Klientas įsipareigoja raštu arba el. paštu informuoti Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų.

5. 5. 1. Klientui neinformavus apie pageidavimą nepratęsti teikiamų paslaugų plano, paslaugų planas pratęsiamas automatiškai. Tokiu atveju Vykdytojas elektroniniu paštu pateikia Klientui Sąskaitą paslaugų teikimo pratęsimui pagal prieš tai užsakytą paslaugų planą ir pratęsimo metu galiojančias paslaugų planų kainas, pateikiamas Vykdytojo interneto svetainėje.

5. 5. 2. Klientas įsipareigoja apmokėti pateiktas Sąskaitas per 10 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos išsiuntimo dienos.

5. 5. 3. Klientui vėluojant apmokėti pateiktą paslaugų teikimo plano pratęsimo Sąskaitą ilgiau nei 10 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos išsiuntimo dienos, Vykdytojas turi teisę sustabdyti paslaugų tiekimą. Tokiu atveju paslaugų atnaujinimas gali būti susijęs su papildomais mokesčiais.

5. 5. 4. Klientui vėluojant apmokėti pateiktą paslaugų teikimo plano pratęsimo Sąskaitą ilgiau nei 14 kalendorinių dienų, Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir paslaugų tiekimą.

5 .5. 5. Paslaugų atnaujinimo po sutarties nutraukimo atveju Klientas įsipareigoja sumokėti 20 Eur vienkartinį mokestį.

5. 6. Klientas privalo informuoti Vykdytoją, jeigu negavo Sąskaitos paslaugoms apmokėti ilgiau nei 7 dienos iki turimo plano laikotarpio pabaigos.

5. 7. Sąskaitos siunčiamos elektroniniu paštu, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas pateikia rašytinį prašymą gauti Sąskaitas paprastu paštu. Sąskaitų siuntimas paprastu paštu kainuoja 2.90 Eur. Ši suma įrašoma į siunčiamą Sąskaitą. Klientas įsipareigoja apmokėti šią sumą.

5. 8. Klientas turi teisę bet kada atsisakyti Vykdytojo teikiamų paslaugų apie tai pranešus raštu arba el. paštu. Tokiu atveju jau sumokėtos įmokos nėra grąžinamos.

6. PASLAUGŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO TVARKA.

6. 1. Vykdytojui atlikus Kliento užsakytas paslaugas ir Klientui per 7 (septynias) kalendorines dienas nepareiškus pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės laikoma, kad darbai yra perduoti laiku, profesionaliai ir tinkamai, o Klientas dėl jų pretenzijų neturi. Vėliau pateikiamos pretenzijos nėra priimamos. Pretenzijos pareiškimas neatleidžia Kliento nuo pareigos apmokėti Vykdytojo paslaugas.

7. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ.

7. 1.  Šia Sutartimi Klientui nėra perduodamos ar suteikiamos teisės į jokią intelektinę nuosavybę, įskaitant ir teises į elektroninę parduotuvę ir jos grafinį dizainą, vietą serveryje, nebent Šalys atskirai susitaria dėl turtinių teisių į grafinį dizainą perdavimo ar suteikimo Klientui.

7. 2. Visos teisės į paslaugų naudojimosi metu naudojamą įrangą yra saugomos ir priklauso Vykdytojui arba Vykdytojas ja teisėtai naudojasi.

7. 3. Klientas patvirtina, kad žino, supranta ir sutinka su faktu, kad tokio paties ir / ar panašaus elektroninės parduotuvės dizaino elektronines parduotuves gali nuomotis ir kiti Vykdytojo klientai.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ.

8. 1. Klientas sutinka ir patvirtina, kad trečiųjų asmenų veiksmai naudojantis Kliento išsinuomota elektronine parduotuve ir iš šių veiksmų kylanti atsakomybė kyla Klientui.

8. 2. Klientas sutinka ir patvirtina, kad bet kokia su Kliento elektroninėje parduotuvėje talpinamu Kliento Turiniu ir /ar neteisėtu bei netinkamu jo naudojimu susijusi atsakomybė kyla Klientui.

8. 3. Klientas atsako už visus veiksmus, kuriuos atlieka pats ar tretieji asmenys, besinaudodami Klientui teikiamomis paslaugomis – elektronine parduotuve.

8. 4. Klientas sutinka, kad Vykdytojo interneto svetainėje pateikiami patarimai, straipsniai ir informacija yra patariamojo pobūdžio. Vykdytojas neatsako už nuostolius, susijusius su šios informacijos sąvarankišku panaudojimu.

8. 5. Jeigu Šalis pažeidžia savo šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ji įsipareigoja kitai Šaliai padengti bet kokius ir visus nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio pažeidimo, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Sutartyje.

8. 6. Sutarties nutraukimo atveju Kliento elektroninės parduotuvės duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų. Praėjus šiam laikotarpiui Vykdytojas turi teisę šiuos duomenis negrįžtamai pašalinti. Vykdytojas neatsako už Kliento nuostolius, susijusius su šiais veiksmais.

8. 7. Jei Klientas laiku neapmoka bet kokių pagal šia Sutartį jam Vykdytojo pateiktų sąskaitų, Klientas moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, o Vykdytojas įgyja teisę nedelsiant savo nuožiūra ir pasirinkta apimtimi apriboti Paslaugų teikimą. Jei Klientas laiku neapmoka bet kokių pagal šia Sutartį jam Vykdytojo pateiktų sąskaitų ilgiau nei 10 (dešimt) dienų nuo tos dienos, kai Vykdytojas jam išsiuntė sąskaitas, Vykdytojas turi teisę nutraukti Paslaugų teikimą ar jį apriboti.

8. 8. Klientui vengiant mokėti Vykdytojo pateiktas Sąskaitas, Vykdytojas turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą ir / ar skolų išieškojimo paslaugas teikiančias įmones.

8. 9. Šalis, vengianti mokėti pagal šią Sutartį, privalo atlyginti kitai Šaliai visas su skolos išieškojimu susijusias išlaidas, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) išlaidas teisinei pagalbai ir konsultacijoms apmokėti ir / ar arbitražo išlaidas.

8. 10. Už šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų pažeidimus Vykdytojas atsako tik tuo atveju, jeigu jo kaltė yra įrodyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

8. 11. Vykdytojo atsakomybė už žalą, kilusią Klientui dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Paslaugų nesuteikimo ar netinkamo teikimo, yra ribojama suma, kurią Klientas sumokėjo Vykdytojui už paslaugų teikimą pasirinktam laikotarpiui. Tais atvejais, kai Vykdytojas nutraukia paslaugų teikimą dėl Vykdytojo kaltės, Klientui grąžinama jo sumokėta pinigų suma už tą laikotarpį, kai jis nebegali naudotis e-parduotuve.

8. 12. Šalys sutaria, kad Vykdytojas nėra atsakingas už bet kokį Kliento disponuojamą Turinį, teisės aktų pažeidimus, susijusius su Turinio naudojimu ar transliavimu ir visus kitus veiksmus, kuriuos Klientas atlieka naudodamasis elektronine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, elektroninių laiškų siuntimą, nuorodų į kitas interneto svetaines talpinimą Kliento elektroninėje parduotuvėje ir t.t.

8. 13. Vykdytojas neatsako už bet kokius nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas ir tretieji asmenys, naudodamiesi Kliento išsinuomota elektronine parduotuve ir joje pateikiamu Turiniu, parduodamomis prekėmis ir kita siunčiama, keičiama ar saugoma informacija.

8. 14. Klientas patvirtina, kad susipažino su Vykdytojo paslaugų tiekimui reikalingais minimaliais kompiuterinės ir programinės įrangos reikalavimais.

8. 15. Vykdytojas neatsako už nuostolius, patirtus dėl Kliento programinės įrangos nesuderinimo, minimalių reikalavimų neatitikimo ar negebėjimo transliuoti Klientui elektroninės parduotuvės valdymo sistemos ar matomosios dalies.

8. 16. Klientas patvirtina, kad Sutarties sudarymo momentu turi išsisaugojęs savo programinėje įrangoje ar kitoje laikmenoje visą Turinį, kuris bus naudojamas elektroninėje parduotuvėje.

9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS.

9. 1. Klientas sutinka, kad jo Vykdytojui pateikti duomenys būtų naudojami ir tvarkomi Vykdytojo duomenų bazėse paslaugų teikimo tikslais.

9. 2. Klientas sutinka, kad Vykdytojas gali naudoti ir tvarkyti Kliento duomenis ir kitokią gautą ar turimą informaciją Sutarties vykdymo, tiesioginės rinkodaros, statistikos, skolų valdymo ir kitais tikslais, o esant poreikiui, perduoti šiuos duomenis tretiesiems asmenims, šiame punkte nurodytiems tikslams pasiekti.

9. 3. Klientas turi teisę bet kada, tačiau ne atgaline data, nutraukti leidimą tvarkyti Kliento asmens duomenis. Tokiu atveju Vykdytojas pasilieka teisę nutraukti paslaugų teikimo sutartį. Jau sumokėtos įmokos tokiu atveju Klientui nėra grąžinamos, o Kliento patirti nuostoliai nėra Vykdytojo atsakomybė.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS,

10. 1. Sutartis pradeda galioti jos sudarymo momento arba iškart po to, kai Klientas pateikia užsakymą Vykdytojo interneto svetainėje.

10. 2. Sutartis galioja laikotarpį, kuris yra priskiriamas Kliento pasirinktam paslaugų planui. Jeigu, baigiantis šiam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip 10 dienų iki šio laikotarpio pabaigos, nei viena Šalis nepraneša apie sutarties nutraukimą, sutartis pratęsiama automatiškai.

10. 3. Sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo atsakomybės sumokėti už naudojimąsį paslaugomis.

10. 4. Šalys sutinka, kad sutarties nutraukimo atveju Vykdytojas turi teisę negrįžtamai pašalinti visą Kliento įkeltą Turinį iš savo serverio ir kitų duomenų laikmenų.

11. KONFIDENCIALUMAS.

11. 1. Visa šioje sutartyje pateikiama informacija, Vykdytojo ir Kliento bendravimas el. paštu, laiškais ar telefonu, informacija apie paslaugų naudojimosi galimybes vidinėje turinio valdymo sistemoje, slaptažodžiai, prisijungimo duomenys ir bet kokia kita su sutarties vykdymu susijusi informacija yra laikoma konfidencialia.

12. INFORMACIJOS TEIKIMAS IR PAPILDOMI DARBAI.

12. 1. Vykdytojas visą informaciją, susijusią su sutarties vykdymu ir paslaugų teikimu, siunčia Klientui užsakymo metu nurodytu el. pašto adresu arba paprastu paštu gyvenamosios vietos ar buveinės adresu.

12. 2. Visa Vykdytojo Klientui siunčiama informacija laikoma gauta praėjus 2 valandoms po pranešimo išsiuntimo momento.

12. 3. Vykdytojo kontaktiniai duomenys ir kanalai informacijos siuntimui nurodomi Vykdytojo interneto svetainėje.

12. 4. Vykdytojas konsultuoja Klientą visais svetainės valdymo klausimais el. paštu, darbo dienomis, tarp 10 ir 17 valandos.

12. 5. Klientas sutinka, kad pasirašius šią sutartį, Vykdytojas neįsipareigoja atlikti jokių kitų darbų, išskyrus elektroninės parduotuvės įkėlimo į serverį, svetainės vardo (domeno) priskyrimo ir prisijungimo duomenų perdavimo Klientui darbus.

12. 6. Klientui pageidaujant papildomų darbų atlikimo ir / ar elektroninės parduotuvės valdymo, keitimo, administravimo, dizaino darbų, kuriuos atlikti gali pats Klientas, naudodamasis Vykdytoja pateikta naudojimosi sistema informacija, atlikimo, tokio pobūdžio darbams taikomi papildomi įkainiai, kuriuos Klientas įsispareigoja apmokėti avansu, pagal Vykdytojo pateiktą Sąskaitą.

13. KITOS SĄLYGOS.

13. 1. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, taip pat jos neatsako už bet kokią žalą, padarytą kitai Sutarties šaliai, jeigu tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) veikimo. Nenugalimos jėgos sąvoką apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

13. 2. Šalys sutaria, kad pagal šią sutartį nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomi ir tokie atvejai kaip elektros, interneto linijų, vandentiekio, nuotekų avarijos, gaisras ar patalpų užliejimas bet kurios Šalies patalpose, kompiuterinių virusų ir kitokio pobūdžio kenkėjiškų programų veika, DOS kompiuterinės atakos, tyčiniai trečiųjų asmenų veiksmai, kurių pasekoje buvo sugadinta Vykdytojo naudojama programinė ar aparatinė įranga, stichinės nelaimės, gedimai, sprogimai.

13. 3. Nė viena iš Šalių neatsako už tiesioginių ar netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai Sutarties Šaliai, pvz., neįvykę sandoriai su trečiają šalimi, negautas pelnas ir pan.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

14. 1. Šalys patvirtina ir pareiškia, kad:

14. 1. 1. Turi visus įgaliojimus ir teises prisiimti ir vykdyti visus įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

14. 1. 2. Šią sutartį parengė ir pasirašė abi Šalys ir kiekviena iš Šalių pasirašymo momentu turėjo galimybę derėtis dėl sąlygų keitimo.

14. 1. 3. Perskaitė ir susipažino su kiekvienu Sutarties punktu ir sutarties pasirašymo momentu neturi papildomų klausimų, abejonių ir besąlygiškai sutinka su visomis Sutarties sąlygomis.

14. 2. Klientas patvirtina, kad supranta ir sutinka, kad paslaugų teikimo sąlygos ir kokybė atitinka jo Vykdytojui mokamą kainą už paslaugų teikimą.

14. 3. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu,

nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus teisme.

14. 4. Bet kurios iš Sutartyje nurodytų nuostatų tapimas negaliojančia nesudaro prielaidos laikyti kitas sąlygas taip pat negaliojančiomis.

14. 5. Ši Sutartis yra Šalių perskaityta, jos turinys ir pasekmės Šalims yra aiškios ir suprantamos, ir ši Sutartis yra pasirašoma elektroniniu būdu kaip atitinkanti Šalių tikrąją valią Sutarties sudarymo metu.

PASIRINKITE KAS JUS DOMINA:
x
Meniu